Klasy 7 – materiał do zliczenia

W przypadku nieobecności na II spotkaniu (w Październiku) obowiązkowy materiał do zaliczenia.

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

1 Co to jest Kościół katolicki? Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia
c) (uczyć o Bogu i być znakiem Boga),
d) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli Żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z Nim
Życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
e) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

2 Kto założył Kościół katolicki?
Kościół katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych (nowy lud Boży),
wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

3 Kto obecnie jest głową Kościoła?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła
jest Następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

4 Co jest celem i zadaniem Kościoła?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie
królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

5 Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny