II semestr – materiał do zaliczenia

Pytanie 1:

 Grzech – świadome i dobrowolne nieposłuszeństwo wobec Pana Boga.

Są dwa rodzaje grzechów: śmiertelne (ciężkie) i powszednie (lekkie).

Człowiek popełnia grzech śmiertelny, gdy świadomie (wie, co robi) i dobrowolnie (chce to zrobić) nie zachowuje przykazań Bożych lub kościelnych w ważnej rzeczy.

Grzechy powszednie ranią w nas życie Boże i osłabiają naszą przyjaźń z Bogiem.

 Pytanie 2:

Bóg dał każdemu człowiekowi wewnętrzny głos. Przez ten głos Bóg pomaga nam odróżnić dobro od zła. Głos ten nazywa się sumieniem.

Przed spowiedzią robimy zawsze rachunek sumienia. Zastanawiamy się, jak wypełnialiśmy przykazanie Boże i Kościelne. Przypominamy sobie, jakie popełniliśmy grzechy.

 Pytanie 3:

Żal za grzechy to smutek z powodu popełnionych grzechów, którymi sprawiliśmy przykrość Panu Bogu i bliźnim. Żałując przepraszamy Pana Boga.

Są dwa rodzaje żalu za grzechy:

– żal doskonały – żałuje za grzechy z miłości do Boga, najlepszego Ojca,

– żal niedoskonały – powstaje, gdy widzę brzydotę moich grzechów lub odczuwam lęk przed karą.

Żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem mojego pojednania z Bogiem.

 Pytanie 4:

Mocne postanowienie poprawy to szczera wola unikania grzechów i wszystkiego, co do grzechów prowadzi. Robiąc postanowienie poprawy zastanowię się, z jakim grzechem lub wadą powinienem szczególnie walczyć.

 Pytanie 5:

 Szczera spowiedź jest wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem, który w imieniu Pana Boga nam je odpuszcza. Pamiętaj, że kapłana obowiązuje tajemnica spowiedzi.

Koniecznie na spowiedzi należy wyznać grzechy ciężkie. Kto zatai grzech ciężki, popełnia nowy grzech śmiertelny – świętokradztwo, a spowiedź jest nieważna i trzeba ja powtórzyć.

Kto zapomni wyznać grzech ciężki, powinien to uczynić przy następnej spowiedzi.

 Pytanie 6:

Przystępujesz do konfesjonału i mówisz:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Ksiądz odpowie:

Na wieki wieków. Amen.

Teraz zrób znak krzyża:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie powiedz:

Przystępuję do spowiedzi po raz pierwszy. Obraziłem/obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: wyznajesz teraz swoje grzechy.

Gdy skończysz powiedz:

Za wszystkie grzechy serdecznie żałuję, a ciebie, ojcze duchowny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan powie ci pouczenie, zada pokutę i rozgrzeszy tymi słowami:

Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, nich ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Odpowiedz:

Amen.

Potem z kapłanem możesz uwielbić dobroć Boga, który ci przebaczył. Kapłan powie:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiesz:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju!

Ty:

Bóg zapłać.

 Pytanie 7:

 Nie zapomnij wykonać pokuty, którą ksiądz wyznaczył ci na spowiedzi. Odprawienie pokuty jest twoim zadośćuczynieniem Panu Bogu. Jest nim także każdy wysiłek, który podejmujesz, by twoje życie było lepsze, a postępowanie zgodne z wolą Bożą.

Zadośćuczynienie bliźnim jest to naprawienie wyrządzonych im krzywd i szkód.

Pytanie 8:

 Przeistoczenie – moment w czasie Mszy Świętej, kiedy następuje przemiana chleba i wina w prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa.

Po przeistoczeniu chleb i wino nie zmieniają swojego wyglądu i smaku, ale wierzymy, że Zmartwychwstały Chrystus jest obecny wśród nas pod tymi postaciami.

 Pytanie 9:

Obrzędy wstępne:

– znak krzyża,
– pozdrowienie,
– akt pokutny,
– Chwała na wysokości Bogu.

Liturgia Słowa:
– Czytanie Pierwsze (ze Starego Testamentu),
– Psalm,
– Czytanie Drugie (z Nowego Testamentu),
– Alleluja,
– Ewangelia,
– Homilia lub Kazanie,
– Wyznanie wiary,
– Modlitwa wiernych.

Pytanie 10:

Liturgia Eucharystyczna:
– przygotowanie darów,
– Modlitwa Eucharystyczna,
– Komunia Święta.